För chefer och medarbetare

 

Hjälp till medarbetare och chefer att återhämta sig effektivare

Utifrån det aktuella forskningsläget så kan vi konstatera att vi människor är höggradigt kapabla att leva under stress. Stress kan till och med betrakta som ett normaltillstånd, MEN stress eller annan form av belastning får inte bli kronisk. Vi MÅSTE få till återhämtning från stress och ansträngning, inte bara för att må bra och behålla vår hälsa utan även för att bevara våra funktioner och prestationsförmågor. Detta ämne har jag studerat, beforskat, skrivit om samt arbetat praktiskt med på olika nivåer och i olika sammanhang fokuserat i tjugo års tid.

Jag tillhandahåller ett unikt instrument för att mäta individers återhämtning från arbetsbelastning som jag tillsammans med forskarkollegor har vetenskapligt utprövat. Vidare så kan jag erbjuda en metodik för att hjälpa människor att öka och effektivisera sin förmåga att återhämta sig från både arbetsbelastningar och belastningar i privatlivet. Denna metod har jag inom ramen för flera forskningsprojekt under många års tid varit ansvarig för att utveckla. Resultaten har varit entydiga. Stora effekter avseende en mängd parametrar har uppnåtts. Prioriterat för mig i mitt arbete vid den fortsatta forskningen av detta är att hjälpa arbetsplatser och dess medarbetare och chefer att öka kunskapen om och förmågan att återhämta sig effektivt. Syftet är att förbättra hälsa, välmående och prestationsförmåga på både kort och lång sikt.

Förutom att hjälpa er att hur ni kan återhämta er effektivt som möjligt, och överkomma hinder, så kommer jag också att hjälpa er att upphöra med återhämtningar som till synes är effektiva men som regel är ineffektiva och ibland t o m negativa för återhämtningen. Stora effekter, på kort och på lång sikt, kan uppnås med relativt små medel.

Stressprofil och arbetsmiljöprofil

Arbetsmiljön och individens hälsostatus är oerhört viktiga parametrar för att åstadkomma de resultat som företaget eftersträvar. Idag är det mycket vanligt att individer och arbetsplatser har problem med stress och stressrelaterad ohälsa. Problem som belastar dels individen och dels företaget. Det finns en mängd utvecklingspotentialer hos både individer och på arbetsplatser som är möjliga att förändra, vilket skulle vara till stor nytta för alla inblandade. För att lyckas med detta så kan mängd faktorer behöva utredas noggrant på ett professionellt och evidensbaserat sätt. Jag erbjuder sådana utredningar. Dessa utredningar inkluderar slutsatser om vilka förändringar som är möjliga och prioriterade att göra samt vilka stöd som kan behövas för att åstadkomma dessa förändringar. Jag tillhandahåller olika processverktyg för att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsområden hos individer och företag. Tillexempel StressProfilen® och ArbetsmiljöProfilen®.

Stöd till chefer

Chefen har naturligtvis en väldig stor betydelse för företagets effektivitet. Om du själv är chef så har du sannolikt också erfarenhet av att det är långtifrån lätt att vara chef. Därför är det direkt lämpligt för i princip alla chefer att erhålla chefsstöd, både för kontinuerliga utmaningar och för akuta problem. Jag erbjuder olika former av stöd, t.ex. stöd till chefens att få till egen effektiv återhämtning för att att bibehålla (eller återfå) ork och energi att fungera som chef och ledare nu och långsiktigt. Med bristande återhämtning kommer chefen inte komma till sin fulla rätt. Effektiv återhämtning gör att chefen kan fungera på toppen av sin förmåga.

Utöver det så hjälper jag t.ex. chefer att förfina sitt ledarskap med bas i vetenskaplig kunskap om ledarskap - inte minst dess tre centrala funktioner - och hur beteenden fungerar. Det sk kompletta ledarskapet har visat sig vara det mest effektiva oavsett bransch och nivå där ledarskapet utövas.

Personalhandledning

Vi människor är varelser som ständigt lär oss och vi har alla har en hög grad av outnyttjad potential inom oss. För att verksamheter och individer skall närma sig sin utvecklingspotential krävs att beteenden och dess relation till olika typer av resultat medvetandegörs, och att de beteenden som skapar önskvärda resultat stöds.

Med rätt förutsättningar kan vi lära och utveckla oss mer än vi ofta tror. Den sk beteendeanalytiska tillämpningen, som jag använder mig av, har visat sig fungera mycket väl som stöd för att skapa förutsättningar för att människor och verksamheter skall utvecklas på värdefulla sätt. En bärande - vetenskapligt och erfarenhetsbaserad - utgångspunkt är att medarbetarnas beteenden utgör själva essensen i verksamhetens fungerande.

Fokus i handledningen ligger på medarbetarens sätt att bete sig i sin yrkesroll, men även annat kan vara relevant att ta hänsyn till, som t.ex. medarbetarens återhämtning på fritiden. Hur länge handledningen skall pågå är högst varierande beroende på situation, behov och önskemål. En generell rekommendation är att börja med en handledningsperiod på cirka sex månader för att efter det utvärdera hur handledningen har fungerat och fatta beslut om framtiden utifrån det.