För Er inom primärvården

Primärvården står inför kontinuerliga utmaningar. Väldigt många patienter inom primärvården har problem med ångest, depression och utmattning. En gemensam nämnare för dessa tre är psykosocial stress/belastning. 33 procent av de kvinnliga och 25 procent av de manliga patienterna på vårdcentralerna bedöms ha höga nivåer av stress i sina liv. Det är av avgörande vikt att patienter får den bästa tänkbara hjälp för att hantera psykosocial stress/belastning, dels för att det är kopplat till psykisk ohälsa och dels för att det är kopplat till fysisk ohälsa och sjukdom.


Jag är särskilt inriktad mot att utbilda personal inom primärvården i hur stress - samt speciellt dess motsats återhämtning - kan utredas, analyseras, förebyggas och åtgärdas. Av speciellt stort värde kan vara kunskap om hur primärvården kan hjälpa patienter att på egen hand förbättra sin återhämtning från stress och belastning. Följande är förslag på tjänster:

  • 2-4 timmars föreläsning om stress och utmattning för hela vårdpersonalgruppen.

  • Heldagsföreläsning om stress och utmattning för det psykosociala teamet.

  • 2+1 utbildningsdagar om stress och utmattning för det psykosociala teamet. Förutom kunskap så förmedlas metoder och arbetssätt som deltagarna får testa och träna på i ett par månader inför den sista dagen. Den sista dagen syftar till att tillsammans göra lärdomar utifrån eget praktiserande av arbetssätt och metoder som tidigare förmedlats.

  • Konsultation rörande hur verksamheten kan arbeta med klienter som har stress- och utmattningsproblem.

  • Handledning till personal som arbetar med patienter som har stress- och utmattningsproblem.